sklep
Zadzwoń: 44 633 38 40Email: batis@batis.pl

Batis

Cena Detal
4,72
Cena Hurt
Zazdwoń 517 222 523
Menu s

Praca Tomaszów Maz.

Praca Tomaszów Maz.

W związku  z rozwojem naszej  firmy  poszukujemy Kierownika  Oddziału  do  Naszego  Sklepu  w Tomaszowie Maz. 

Miej­sce pra­cy: Tomaszów Maz.

Wymagania:

-za­rzą­dza­nie i nad­zór nad pra­cą od­dzia­łu,

- re­ali­za­cja za­kła­da­nych ce­lów sprze­da­żo­wych i ja­ko­ścio­wych

- ini­cjo­wa­nie dzia­łań ak­ty­wi­zu­ją­cych sprze­daż,

- dba­nie o bu­do­wa­nie po­zy­tyw­nych re­la­cji z klien­tem oraz o od­po­wied­ni wi­ze­ru­nek fir­my

Oczekujemy:

- zna­jo­mość ryn­ku czę­ści za­mien­nych do sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych

- do­świad­cze­nie na sta­no­wi­sku kie­row­ni­czym,

- sil­na mo­ty­wa­cja do osią­ga­nia ce­lów,

- wy­kształ­ce­nia śred­nie­go,

- pra­wo jaz­dy kat B,

Oferujemy:

- umo­wę o pra­cę,

  • atrak­cyj­ne wy­na­gro­dze­nie (wy­na­gro­dze­nie za­sad­ni­cze + pre­mia)

- świad­cze­nia so­cjal­ne do­da­tek do wcza­sów pod gru­szą

- moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z ubez­pie­cze­nia gru­po­we­go,

- za­ple­cze sil­nej i do­brze pro­spe­ru­ją­cej fir­my z możliwością rozwoju.

 

więcej  pod numerem telefonu  517 222 523 lub osobiście w siedzibie firmy . Dokumenty CV można wysyłać  na  adres batis@batis.pl

 

<< powrót do wszystkich aktualności

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 114718